قایق کاغذی
یک قایق کاغذی که آرزوهایم را تا خدا برد...
یکشنبه 27 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
شبها كه تب میكنم
دستش را فرو میكند میان افكارم
دست مشت شده اش را از میان سینه ام میكشد بیرون
باز میكند جلوی چشمانم
بندها دا گسسته است
آرام میشوم و ...
میخوابم
تا تكرار فردا!


٢٦ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
من دردم
بیا درمانم باش
خروشم
خاموشم باشم
متلاطمم
آرامم باش
باش اگر می توانی
اگر خواستی
اگر دیدی

٢٦ اسفند٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
آدمها شبیه حرفهایشان نیستند
در اولین ایستگاه صلواتی
گوشهایم را جا خواهم گذاشت!


٢٦ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
ما ز بیش و كم
ز بیش  و كم 
بریده ایم٢٤ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
چهارشنبه سوری امسال
از آن من است
كه میسوزم و 
نمیسوزانم!

٢٢ اسلند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
من یك جایی تمام شده ام
میان تو!
تمام شدنی كه وجود دارد
تمام شدنی كه لبریز است
تمام شدنی كه تمامی ندارد
از كجا میجوشم كه به انتها نمیرسم؟
از كجا می ایم كه كسی نمیشناسدم؟
از كجا شروع شده ام كه نمیشنوندم؟
من تمام سوالهایم را
از جوابهایت خواهم نوشت
مرا بسرا
مرا بنگار
مرا بشنو
بعد خاطره ام را با صدایی رسا برایم بخوان
تا خودم را
از میان تو پیدا كنم!

١٩ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
سال تمام میشود
میرود بار دیگر 
كه دورتر شویم
كه كوه تر شویم
كه دستانمان برای نرسیدن كوتاه شود
كه جاذبه بیشتر بكشدمان پایین
اسفند میرود
چمدانم را بسته ام
شبها نمیخوابم
مبادا برود
تمام شود
 و مرا تمام نكند!

٢١ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
كجا ستاره شده ای
كدام آسمان؟
میگویند آسمان همه جا یكی است
اما باور ندارم
در آسمان من ندرخشیده ای!


٢١ اسفند٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
میان توكل نشسته ام
بلند نمیشوم 
تفیضت را منتظرم
هرچند 
گردنم چندی است درد را ودیعه آورده
اما میكشم به دوش
تا به سر آیم

١٩ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
خواب ماندم و ...
...تو را در خواب دیدم
وای اگر رفته بودم
وای!
وعده هایت را در خواب میگذاری!
كاش كمی تعبیر شوی
وای اگر رفته بودم؟!؟!؟؟
وای از آن آغوش
وای از آن لبخند!


١٧ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
دلا نفهم!
نفهمیدمت دوای من است!


١٤ اسفند 96
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

آنكه بودم عاشقت بود

آنكه نبودم عاشقش!

 

٢٩ بهمن ٩٦

 مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

به خط نرسیدی كه خودت باشی

و خودت مانی

از خط رد شدم و بیخود شدم!

 

٢٩ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دستم را دراز كردم بگیری مرا

كه از خودم رها نشوم

كه از خودم جدا نیفتم

دستت را پس كشیدی

كه مبادا خودت را

از میان انگشتانت

به باد دهی!

 

 

٢٩ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

بهمن تمام میشود

و من تمام نمیشود

یك روز دیگر می ایستم

درست در همانجایی كه هرگز نرسیده ام

خسته بشوم

مینشینم

روی صندلی كه هرگز ساخته نشده است

اما تو بیا

اگرچه هیچ گاه نیامده ای

به وقتش

به روزش

به ساعتش!

 

 

٢٩ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

گفتند كه از راه یمین می آیی

من زاده شدم ،نام یسارم كردند

گفتند كه از مشرقی و میمانی

از مغرب لامكان برون میجستم

گفتند که مست باده و می جویی

با آب پیاده ره گذر میکردم

گفتند که نام تو همه درمان است

از دیدن روی خود تب میکردم

گفتند طلب نکرده سیمرغ شدی

من غاز ندیده محجور شدم

 

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونا


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

آن رشته متصل ز زلف را بردند

ایمان و قرار را با هم بردند

من تا به خودم رسم خودم را بردند

دستت نرسید دلم را بردند

گفتم بنشیم كه تو شاید آیی

ایمان و قرار و رشته را باز آری

ایمان و قرار و رشته از دست برفت

دل چون نرسید عقل هم آخر برفت

گفتند که زلف پر ز پیچ و تاب است

ایمان و قرار کشک و آب و کاه است

دل بی دل و و دهلوی کمی در کار است

از خود بی خودی کمی کم از اعجاز است

 

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

صدایش كردم نشنید

بارها و بارها

به نشانه اعتراض

گوشهایم را واگذار كردم

.

.

.

فریاد میزد

وقتی نمیشنیدم

 

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

آه كشید خستگی اش در رود

از كنارش میگذشتم گریبانم را گرفت

 

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونانوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

چه كسی را لبخند نزده ام

كودكی كه را به بزرگسالی نرسانده ام

مرغ كه را راه غاز شدن نیاموخته ام

كه این چنین به انتها نمیرسم

میروم

میدوم

به سر

به پا

نمیرسم

پر رواز میخواهم

میرسانیش؟؟

 

24 بهمن 96

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

كاش روحم در اسارت جسم

آرزویش پرواز نبود

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

یك لحظه باز یاد تو از خاطرم گذشت

دیوانه بودم و در لحظه مست شدم

گفتم چرا نرفته تو هی باز میشوی

مهمان نباش به مالك نشان شوی؟

١ روز در نظرش ١ هزار میباشد

١ لحظه ی منی كه برایم تماممی

من لحظه لحظه در همه لحظه با توام

با من نبوده ای که تو در خواب بوده ای

 

٢٠ بهمن 96

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

از من جدا نبوده ای

چگونه روانه ای؟

با من نبوده ای

چگونه تو بوده ای؟

بی من مرو

که من از خود گذشته ام

از خود گذشته ام

ز پی ات راه رفته ام

از من جدا نباش

به راهم روانه باش

 

20 بهمن 96

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

یك نفر باید كه می باید نمی باید

یك نفر شاید كه می آید ولی شاید نمی آید

یك نفر اینجاست اما گویی از در رفته است

یك نفر تنهاست اما با خودش در رفته است

یك نفر محجوب می خندد ولی گریان درون

یك نفر از عشق میترسد ولی شیداست او

یک نفراینجا خودش را بی هوا گم کرده است

یک نفر شاید خودش را با غرض گم کرده است

یک نفر باید که می باید ولی اصلا نمی آید

یک نفر از آن طرفها نوری و  نشانی از دلش اصلا نمی آید

 

 

١٦ بهمن 96

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

حافظ ازبحر كلامش این چنین ها گفته است:

"ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود"

من در اندیشه آنم

كه نه محتاجم و  مشتاق منی

كه نه مشتاقم و محتاج منی

كه نبودم محتاج كه نبودست مشتاق

و در اندیشه اندیشه كه من

از چه بهری مشتاق كه نبودم محتاج

كاش بودش محتاج یا كه بودش مشتاق

سعی خود را كردم

مست و مشتاق شدم

مست و مشتاق كه محتاج نبود!

گر كه مستی است دگر كار نبود!

گر كه مشتاق دگر یار نبود!

گر كه بودش دگر خویش نداشت!

گر نبودش دگر خویش نداشت!

 

١٧ بهمن 96

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 14 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دو قدم دیگر كه بردارم میال خیال تو فرود می آیم

به سر می آیم كه هم اكنون آنجا باشم

راه به پا و سر دویده ام را

كجا پریده ای كه نباشی

 

 

١٢ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 14 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

گویند گمشده را دعایی هست

كه به مدد ذكرش گمگشده ، مراد حاصل شده میشود

هزاران بار خوانده ام

خودم به تنهایی

به تنهایی با خودم

برای آنكه باز آیی

"اصبحت فی جوارك واسمعت فی امان الله"

اصبحت فی....

اصبحت ...

از میان این همه،

گویا فقط

فی امان اللهش را خوانده

كه تو هیچگاه نیامده ای!

 

 

 

١١ بهمن ٩٦

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 14 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

نگاهم كه به تو افتاد

دلم به زبان مورس به زیر آواز زد

تو الفبایش را نمیدانستی

كه دیوانه خواندیش

 

 

 

١١ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

ای كه ره میروی و عمر به صد میمانی

یاد ما می ننمایی كه بشر میمانی

یك قدم كاش به دیروز سپاری كه هنوز

هرچه از ما بگریزی همینجا مانی

عمر من در طبق است از گنه كیست كه من

به طلب روی نمایم به ختن میمانی

من هزاران ره و دین را به خدا بسپارم

كه تو خود در اثر قهر چنین میمانی

بارالها مددی كن كه ز بیشم ندهند

عمر من كاه و ببخشش كه كهن میمانی

 

٥ بهمن ٩٦

مونا

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

گفتم كه جانم میشوی؟

گفتی وبالم میشوی!

گفتم كه مولانا شوم

گفتی ز شمس ، وارهم

گفتم مرا با خود ببر

گفتی كه تنها میروم

گفت بشو ایمان من

گفتی كه كافر می شوم

گفتم خدا را بنده ای؟

گفتی خدا را دیده ای؟

گفتم مرا با خود ببر

دیگر جوابی نایدت!

 

٦ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 73 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
درباره وبلاگ

گاهی...شاید...نباید...یا...باید! می شود ... نمی شود...میخواهم...نمیخواهم ! من... تو...او...ما...شما...ایشان...!
خوب جسارت بود حرفها را بر کاغذی نوشتن قایقین! چه کس با من همسفر خواهد بود خوب میشناسمش... ، خودم ! برایم دست تکان دهید که سلامتان را به خدا خواهم رساند!!!
مدیر وبلاگ : مونا مشتاق
موضوعات
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :